Gramatiko de Esperanto

(Alidirektita el Ankaŭ)

"Ne rapidu, trankvile decidu"

~ Zamenhof pri korelativoj

"Feliĉaj estas la plorantaj, ĉar ili konsoliĝos."

~ Jesuo pri sep personaj pronomoj
Nature.100.jpg

"Homo fidas, feliĉo decidas"

~ Zamenhof pri alia afero

"Mi konsentas kun la reguloj 1, 2, 3 kaj 5. Por la regulo 4 ni povus eble helpi kompletigi informojn."

~ Reformemulo pri gramatiko de Esperanto

"Ŝtelajhokaŝisto mem estas ŝtelisto"

~ Zamenhof

La E-a gramatiko pli similas al la Japana aŭ al la Turka ke al Hind-Eŭropaj lingvoj. Kompreneble eŭropaj parlantoj uzas la gramatiko en pli eŭropa maniero ol aliaj parlantoj.

En la Fundamento iu publike babilas pri 16 milionoj da E-reguloj. De kie estas prenita tiu freneza nombro? Kiom da reguloj estas reale? Tio estas mistero, sed 16 milionoj?? Po cent mil reguloj por ĉiu vorto?

Laŭ Bertilo, Esperanto havas pli ol 16 000 reguloj. Nun oni petas klarigi kie kaŝiĝas tiom granda kvanto da reguloj; certe, ili forestas en ajna lernolibro. Kaj interalie oni dubas, ke oni devas kalkuli laŭ logaritma skalo. Pli nature estus kalkuli laŭ aritmetika skalo, kaj tiam - laŭ Bertilo - Esperanto havas ĉirkaŭ 8 000 000 reguloj.

.240.jpg

HistorioRedakti

Samideano, samideanino!

126483594042.jpg

Sendube la pli inteligentaj el vi ankaŭ scias, ke Gramatiko de Esperanto estis fondita en 1949, aliĝis al UEA en 1992 kaj ĝia oficiala organo estas Fekio.

Eble iu pensas, ke iu-momente vi komprenas, ke la Gramatiko de Esperanto (perse: Haft-Vádí) ankaŭ estis verkita de Bahá'u'lláh, kaj la du libroj estas kutime kune eldonita sub la titolo "La Sep Karnavaloj kaj la Kvar Karnavaloj". La du libroj estas distinge malsimilaj kaj ne havas rektan rilaton.

DemandojRedakti

Ĉu ero de lito estas litero?

Ĉu ero de tubo estas tubero?

Ĉu ero de opo estas opero?

Ĉu aro da veloj estas velaro?

Ĉu ero de vespo estas vespero?

Ĉu ero de veto estas vetero?

Ĉu aĝo de vojo estas vojaĝo?

OrtografioRedakti

Kara juna kolego,

Estas 3 malsamaj ortografioj. La x- kaj H- metodo estas malamikoj de Esperanto. Ne estas kialo por uzi ilin eĉ nun! Ili igas Esperanton nur malfacila kaj konfuza por komencantoj. Universala lingvo kun tri ortografio!! … pfff!

MorfologioRedakti

2786.jpg

Mi ĉiam kredis kaj kredas, ke la granda problemo pri Esperanto estas, ke estas tro facile krei novajn vortojn. Se la kreanto ne estas sufiĉe lerta la kreota vorto eble estos sensignifa, stulte konstruita, nebezonata, nekongrua kun la Fundamento ktp. (ekz. la uzo de la sufixoj "ig" kaj "iĝ" kiuj kaŭzas same multaj problemoj kiel la n-finaĵo.)

Aliflanke, se verkisto vere opinias, ke li ne povas krei bezonatan vorton el la donita materialo oni kompreneble ne povas malhelpi, ke la aŭtoro kreas iun vorton kiun li opinias grava por la teksto kiun li kreas.

Unu ebleco do estus, ke la akademio de Esperanto kompilus, kaj publikigu, "puran vortliston" bazita je efektiva lingvouzado. Nu tio laboro certe estas tiel ampleksa, ke oni ne povas atendi ke ĝi estas plenumebla ĉar tiuj kiuj apartenas al la akademio certe havas pli gravajn taskojn. Bedaŭrinde oni do devas akcepti , ja eĉ danki, ke PIV-II troviĝas. Tiu libro certe enhavas multajn "superfluajn" vortojn kiuj eble nur estas je interezo por fakuloj, tamen ĝi ludas gravan rolon por multaj esperantistoj.

Kiam, ekz., la redaktantoj de la gazeto Monato asertas, ke oni uzas "senriproĉan Esperanton" ( ili certe rajtas diri tion) oni ĉiam pensas: Je kiu puto oni ĉerpas tiun "senriproĉan Esperanton". Ĉu oni nur celas, ke la lingvaĵo en la gazeto estas senerara rilate al "kongruo de adjektivoj kaj substantivoj" , "ne eraras rilate al la akuzativo", "uzas la prepoziciojn en internacie komprenebla maniero", "evitas la prepozicion 'je'", "utiligas la sufikson -um nur kiam estas tute klare kion ĝi signifas." k.t.p. tiam la puto ja estas la 16 reguloj en la gramatiko de Esperanto.

VortfaradoRedakti

1731 n.jpg

La bazo de la E-a VF estas:

1. La Zemenhofa eldiro: „La gramatikaj finiĝoj (kaj sufiksoj) estas rigardataj ankaŭ kiel memstaraj vortoj

2. La principo de Neceso kaj Sufiĉo (de Saussure). (v. tie.)

3. La Saussure-a konstato: ĉiu vorto kaj sufikso (krom la senkarakteraj) havas difinitan radik-karakteron (substantivan adjektivan aŭ varban) fiksitan en la Fundamenta Krestomatio. Krome la vortoj havas vortkarakteron gramatikan, dependan de la finaĵo (o aŭ a aŭ i), kiun ili havas. Se la radik-karaktero kaj finaĵ-karaktero semas (senelementa vorto), la finaĵo estas pleonasma. En la mala okazo rnalsemelementaj vortoj, la finaĵo havas la funkcion de memstara vorto. Pomo, sana, skribi estas senelementaj; poma, sani, skribo estas malsenelementaj vortoj. La vortkarakteron de senelementaj vortoj ni povas sangi per simpla finaĵsango, ĉar la radiko kunpartas en la novan vorton sian sencon donitan per la radikkaraktero (poma signifas pom-rilata, pomapartena, aŭ pom-kvalita, do en ĝi sinteziĝas la senco de la substantiva radiko pom kaj de la adjektiva finaĵo a; marteli estas martel-agi, do en ĝi al la senco de la subst. radiko martel gluiĝas la senco de la varba finaĵo i. Sed se ni pluformas vorton malsenelementan, kaj volas en ĝi konservi ankaŭ la sencon de la fremdkaraktera finaĵo, ni devas la finaĵon anstataŭigi per elemento sensignifa al la finaĵo. Al a (kvalita) semsignifas ec, al i semsignifas ad. Do, dum el la senelementa (adjektiva) preciza ni ricevas precizo (kvalito) per simpla finaĵsango el la malsemelementa (substantiv-adjektiva) poma ni devas formi la vorton pomeco (kvalito), anstataŭigante la elfalintan a-finaĵon per la sufikso ec. Seme, dum el la senelementa (varba)bati ni ricevas bato (ago) per simpla finaĵ-ŝango, el la malsenelementa (substantiv-varba) marteli ni devas fari la vorton martelado (ago), anstataŭigante la elfalintan i-finaĵon per la sufikso ad, sen kiu ni revenus al la vorto martelo (ilo). La E-a VF do konsistas simple el la sintezo de la elementoj necesaj kaj sufiĉaj por doni la deziratan sencon al la vorto. Sekse la E-a VF estas simpla vortkunmeto.

Cetere mi devas konfesi, ke la kontraŭuloj de la sistemo postulas la senkarakterecon de la radikoj. Sed tio estas kontraŭ la Fundamento, kiu klare fiksas la radikkarakterojn (broso: ilo; kombo: ago aŭ ag- rezulto). Oni kontraŭmetis, ke la radiko tajlor funkcias jen substantive (tajloro), jen varbe (tajlori). Sed ĉi tiu kontraŭdiro estas facile refutebla. En tajlori ne la radiko funkcias varbe, sed la finaĵo i. Se ne estus tiel, tajloro povus signifi jen personon, jen agon. Kaj evidente ĝi nenien havas la lastan signifon, kiun oni signas per tajlorado (anstataŭigante la elfalintan i-finaĵon per la ag-signifa sufikso ad).

Ankaŭ Prof. Suzuki, el Japanujo, rimarkas, ke supra sistemo estas parte akceptita de la Akademio (punktoj 1 kaj 2), parte ankoraŭ ne (punkto 3). Cetere tio ŝajnas mallogika, ĉar sen la gramatika karakterfikso de la radikoj la principo de Neceso kaj Sufiĉo havas nenian sencon.

ObloRedakti

Oblo (multiple ) (38) de iu nombro estas produto de tiu nombro per entjero. Produtoj de du nombroj per sama entjero estas egaloblaj (equimultiples) (39) de tiuj nombroj.

Vortform-riĉecoRedakti

Sed tio ne sufiĉos.

Morfologia sistemo de esperanto faciligas esprimon de la plej delikataj senc-nuancoj. Ekz. de radiko bov oni povas derivi bovo, virbovo, bovino, bovido, virbovido, bovidino, bovaro, bovejo, bovisto, bovaĵo, bovidaĵo, ktp. En angla lingvo oni devas uzi tute divarsradikajn vortojn ox, bull, cow, calf, steer, heifa, herd (of cattle) byre, herdsmon, beef, veal, bovine, ktp.

Novaj vortoj povas esti derivataj kaj uzataj laŭ bezono; kaj semtempe la ĝenerala vortaro de E ne fariĝas pro tio tro empleksa, ĉar novaj vortoj estas kreataj el la kombinoj de vortoj-radikoj simplaj, elementaj.

Vortkunmeto en EsperantoRedakti

4215 o.jpg

En vortkunmetoj la ĉefa vorto staras en la fino (ĉefelemento); ĝi difinas la sencon de la vorto, kiun la antaŭe staranta elemento (flankelemento) nur klarigas, nuancigas. La ĉefelemento (ĈE) difinas ankaŭ la gramatikan vortkarakteron de la flankelemento (FE).

1. Substantiva ĈE substantivigas sian FE-on. Do: skribmaŝino estas skribomaŝino: maŝino de skribo (analizo de rilato: R); orĉeno estas: oro-ĉeno, ĉeno el oro (analizo laŭ materialo: M); membroabonanto estas membro abonanto (analizo epiteta: E). Se la FE ne estas substantiva radike, ĝi substantiviĝas laŭ vortsenco: varmenergio: varmo-energio; belkulto: belokulto, voluptemo: voluptoemo (emo de volupto). Do vortoj kiaj belkanabino, bluokulo, ktp., ĉe kiuj la FE estus adjektiva, estas kontraŭaj al la sprito de la E-a vortkunmeto. Tamen ekzistas kelkaj tiaj vortoj: sovaĝbesto, dikfingro, junedzo, etburĝo, ĝentilpomo. Ĉi tiuj parte imitas racilingvajn formojn kaj estas kvazaŭ memstaraj radikvortoj, parte estiĝas per la refiksiĝo de kelkaj adjektivradikoj sovaĝ', et', jun', nov', sol' ktp.); ili estas lernendaj aparte.

2. Adjektiva ĈE seme substantivigas sian FE-on, kaj rilatas al li per la prepozicio je; belriĉa: beloriĉa: riĉa je belo; drinkema: ema je drinko.

3. Varba ĈE faras el sia FE aŭ adverbon: bonfarti: bone farti ; aŭ (predikatan) adjektivon: ruĝigi: igi ruĝa; ŝtatigi: igi ŝtata.

Ĉi tiu femoneno, monata vortefiko, okazas seme ĉe radikoj, sufiksoj kaj finaĵoj. Finaĵo a (adjektiva ĈE), se ĝi ne estas pleonasma, substantivigas sian FE: skriba estas skribo-a (rilata al skribo), ema estas emo-a, rilata al emo. Finaĵo i (varba ĈE) adverbiĝas: marteli: martele i: agi martele. Ŝajnaj kontraŭdiroj estiĝas ĝuste per ĉi tiu okaza memstareco de la finaĵoj (v. Interelementa Rilato)

Krom la supre skizita rekta vortefiko, (iranta de dekstro al maldekstro) ekzistas ankaŭ vortefiko inversa (de maldekstro al dekstro). Ekzemple en la vorto miljaro la vorto mil postulas post si pluralon. Per tio evidentiĝas ke la finaĵo o ne povas rilati sole al la elemento jar, sed nur al ambaŭ elementoj (mil kaj jar) kune. La analizo do estos (mil jar)o aŭ ĉar mil nepre pluraligas, (mil jaroj)o: tempo de mil jaroj.

Seme: en senforta la prepozicio sen postulas post si substantivon. Ĝi do memstarigas la finaĵon a, substantivigas la adjektivan radikon fort (sen forto)a. La analizo de brandkuraĝa (ĉar adjektivo postulas post si substantivon) estos (branda kuraĝo)a: karakterizita de branda kuraĝo.

La analizo de la kunmetitaj vortoj okazas tiel, ke unue ni provas la analizon laŭ la tri vortefik-reguloj (1, 2, aŭ 3). Se tiel ni ne havas senchavan rezulton, ni memstarigas la finaĵon, kaj rilatigas la du antaŭajn radikojn inter si, kiel duoblajn flankelementojn. Ĉe tio ni esploras ankaŭ, ĉu ne ekzistas inversa vortefiko.

Ekstereŭropa karaktero de E-a morfologioRedakti

La gramatikaj finaĵoj elmontras tendencojn esti ne nur afiksoj, sed esti ankaŭ memstare uzeblaj vortar-elementoj. Tiamaniere entute stariĝas la principo, ke formale ĉiu E-lingvo-elemento troviĝas en la vortaro kaj ke iu speciala gramatika-morfologia regularo en E fakte eĉ ne necesas. Ĉion difinas la vortaro kaj la senco-ideoj atribuataj al la vort-elementoj en la vortaro. Tia morfologia strukturo de E estas tre parenca al lingvoj malproksim-orientaj monosilabaj (ĉina) kaj speciale al la lingvoj aglutinaj (turktataraj). Ne nur sufiksoj kaj prefiksoj, sed ankaŭ la tuta afiksaro necesa por deklinado kaj konjugacio praktike povas esti konsiderata kiel memstaraj, ne ŝanĝeblaj vort-elementoj, kies kuniĝo ĉiam difinas la logikan sencon de vorto kunmetita. Speciale la azianoj preferas tiun econ de E kaj ŝatas la esprimojn similajn al vagonarhaltigilo anstataŭ bremso. Tiu karaktero de E cetere pruvas, ke E estante laŭ vortaro lingvo okcident-eŭropa kaj roman-devena, samtempe laŭ sia strukturo pli similas la lingvojn ekstereŭropajn. Konservinte homogenecon (samformecon) de la vortaro, ĝi sukcesis adaptigi tiun vortaron al la lingvostrukturaj tradicioj ekster-eŭropaj. Do E estas iusence lingvo efektive internacie, interlingve farita.

Personaj PronomojRedakti

Espv mi.jpg

La Sep Kutimaj Personaj Pronomoj estas laŭ sciencaj teorioj anĝelaro kiu ofte vizitas la Tujmesaĝilon ekde miloj da antaŭ jaroj, kiam la babilonanoj komencis starigi la principojn de astrologio. Mmmm! Tiel klara, kiel koto, ĉu ne?

La anĝeloj estas Mi, Vi, Li, Ŝi, Ĝi, Ni, Ili kaj tiel plu

Rimarkinde estas, ke, populara aktoro Kumaratunga ja estis klara kontraŭulo de la sep kutimaj.

Bone, ĉu vi volas plibonigi la artikolon? Mi ne havas tempon, nek scion. Kaj kiu alia interesiĝas pri tio? Neniu, mi scias. Ventro de tio! :)

Kial personaj pronomoj finiĝas per -i?
Zamenhof uzis kiel modelon rusajn "ty", "my", germanan "sie", anglajn "he", "she". Sed -i estas verba finaĵo! Pli logike estus, se la personaj pronomoj finiĝus per -o: mo, vo, lo, ŝo, ĝo. Anstataŭ "ni" estus "moj", anstataŭ "ili" - "loj", "ĝoj" au "ŝoj". Anstataŭ "vi" estus du pronomoj: "vo" (singulare) kaj "voj" (plurale). Akuzative: mon, von, lon, ŝon, ĝon; mojn, vojn, lojn, ŝojn, ĝojn.

Posedaj pronomoj, nature, aspektus tiel: ma, va, la, sha, ĝa; moja (= nia), voja, loja, ĝoja, ŝoja.

FundamenteRedakti

En la kvina regulo de la Fundamento oni legas:

5. La pronomoj personaj estas: mi, vi, li, ŝi, ĝi (por bestoj aŭ aĵoj), si, ni, ili, oni (senpersona plurala pronomo). Pronomoj posedaj estas formataj per aldono de la adjektiva finiĝo a. La deklinacio de la pronomoj estas kiel ĉe substantivoj. Ekz. mi|n, mi|a, la vi|a|j.

Multaj voĉoj mondvaste bonvenigas ĉi tion, multaj aliaj laŭte protestas.

KorelativojRedakti

2240.jpg

Ĉu vi iam aŭdis pri KORELATIVOJ? Pri tiuj vi tre eble neniam aŭdis; sed kio ili estas? Ĉu ia speco de insektoj? Ne, tute ne insektoj. KORELATIVOJ estas la nomo de stranga popolo, kiu antaŭ longa tempo vivis en la lando nomata – KORELATIVUJO. Kie do ĝi troviĝas? Nenie. Tiu lando jam ne plu ekzistas, ĉar ĝi estis detruita de la dioj. Okazis, ke la ĉefpastro de tiu lando, iu granda saĝulo, malkaŝis sekreton de la dioj al la reĝo kaj al liaj korteganoj. Tio tiel malplaĉis la dion, kies nomo estis "U", ke li kaŭzis teruran tertremon, kiu ne nur englutis la popolon, sed ankaŭ detruis la tutan landon.

En 2002 la Civitanoj konkludis, ke KORELATIVOJ estis strangaj ne nur per siaj vestoj, kiel vi vidas el la aldonita bildo de Korelativa familio, sed ili estis strangaj ankaŭ per siaj kutimoj kaj kredoj.

Jen, por ekzemplo, estas Korelativa domo. Notu, ke ĝi havas naŭ fenestrojn kaj naŭ ŝtupojn por eniro. Vi sendube miras, ke nur naŭ kaj ne ok aŭ dek. Ĉu ne? Jen kial. La Korelativoj forte kredis, ke la mondo staras sur naŭ kolonoj; kaj ke tiuj kolonoj prezentas naŭ ideojn, kiuj estis kreitaj de naŭ dioj en naŭ tagoj. La nombro naŭ tial estis por la Korelativoj sankta nombro kiel en Bahaismo.

Suprenirante sian domon de ŝtupo al ŝtupo, ĉiu Korelativo elparolis la nomojn, unu post la alia, de la naŭ dioj. Pro tiu sama sankteco de la nombro naŭ, la Korelativa jaro konsistis el naŭ monatoj. Ĉiu monato havis naŭ semajnojn, kaj ĉiu semajno konsistis el naŭ tagoj. Post ĉiuj naŭ monatoj unu ekstra tago estis aldonita, kaj tiu tago estis granda festotago, same kiel nia novjara festotago. En tia maniero la Korelativa jaro konsistis el ĝuste duoble tiom da tagoj kiom nia jaro, nome: – 730 anstataŭ 365. Dum tiu festotago la tuta Korelativa popolo kunvenis en grandega templo konstruita en la reĝa korto, por preĝi kaj oferdoni al la dioj kaj la reĝo, ĉar la Korelativoj forte kredis, ke la reĝo estas la filo de la dioj.

La naŭ dioj estis sidantaj en duonrondo sur oraj seĝoj ĉirkaŭ grandega altaro, sur kiu troviĝis oraj vazoj plenigitaj per fumanta incenso.

Dum la sankta religia ceremonio, la reĝo sidiĝis ĉe la piedoj de la dio "U", la kreinto de homoj kaj bestoj. Dum la reĝo sidiĝis, ĉiuj en la templo sin ĵetis sur la teron, kaj tuŝante la teron per siaj nazoj, ekkriis – "ESTU BENATAJ, KAJ BENATAJ ESTU VIAJ SANKTAJ NOMOJ". La ĉefpastro tiam stariĝis sur sia kapo, kaj komencis preĝi.

La nomoj, do, de la naŭ dioj estis: -

AM, O, AL, ES, A, U, OM, EL, E,

StatistikoRedakti

Ĉe la korelativoj ni povas konstati unuavice la brandan malpliiĝon de la vorteto ia (ĉe Z: 4.2%, ĉe Baghy 0.9%); tio montras, ke la lingvo pli kaj pli liberigas sin de la raci-kutima surogato de la nedifina artikolo. Malaftiĝas tial kaj kial; anstataŭ ili pliaftiĝas pro tio kaj pro kio; ties kaŭzo estas certe la pli drasta esprimpovo de la lastaj.

LegendoRedakti

0001.jpg

Lernante Esperanton sen instruisto, oni konstatas, ke la Korelativoj forte kredis, ke la reĝo estas la filo de la dioj. Memkompreneble, ke la reĝo estis tre amata kaj honorata de la tuta popolo. Sed kvankam la reĝo havis la tutan riĉaĵon de la lando je sia dispono, kaj la amon de la tuta popolo, li tamen ĉiam estis malĝoja kaj ĉagrenita, ĉar li preĝis al la dioj de jaro al jaro, ke ili donu al li filon aŭ filinon. Sed jen li jam majuniĝis kaj li havas nek filon nek filinon, kiu povus daŭrigi lian nomon. Do ĉar la novjara festo-tago jam alproksimiĝis, li decidis, ke ĉi tiun fojon li ne forlasos la diojn ĝis ili promesos al li filon.

Mi pretendas, keRedakti

Kaj jen venis la sankta festo-tago de la nova jaro. La Korelativoj jam kunvenis en la templo. La pastroj jam prepariĝis por la religia ceremonio, kaj nur atendis la alvenon de la sankta reĝo, la filo de la dioj, kiu ial malfruiĝis.

Kaj tamen ankoraŭ ne ŝajnas, ke ni proksimiĝas al ĉi tiu idealo! Ĉu tio estas nur nia kulpo? Eble, eble ne; pli eble ne !

Sed jen fine ekaŭdiĝis la trumpetoj anoncantaj la alproksimiĝon de la reĝo kun liaj korteganoj kaj altranguloj. La tuta popolo falis teren, kiel estis la kutimo, kaj la reĝo sekvata de altranguloj aperis ĉe la pordego de la templo. Sed, ho ve!.. Anstataŭ porti la plej belajn vestojn ornamitajn per oro kaj multekostaj ŝtonoj, la reĝo kaj liaj korteganoj portis sakojn plenigitajn per cindro sur siaj kapoj. La reĝo tuj supreniris la altaron, kaj ĵetinte sin sur siajn genuojn antaŭ la piedoj de la dio "U" ekkriis: – "HO SANKTA PATRO KAJ DIO "U"! JAM MULTAJN JAROJN MI PETEGAS AL VI, KE VI DONU AL MI FILON AŬ FILINON POR DAŬRIGi MIAN NOMON KAJ REGNON. NUN MI JAM MALJUNIĜIS, KAJ VI DONIS AL MI NEK FILON NEK FILINON. KIU DO SIDOS ĈE VIAJ PIEDOJ DUM LA SANKTA NOVJARA FESTO, KIAM MI MORTOS??

En tiu momento ekaŭdiĝis terura tondro, kiu tremigis la tutan templon, kaj el la buŝo de la dio "U" eliris la jenaj vortoj: – "FILO DE LA DIOJ, REĜO DE LA KORELATIVOJ, JE LA FINO DE NAŬ MONATOJ NASKIĜOS AL VI KVAR FILOJ KAJ UNU FILINO, SED ĈAR VI MALSANKTIGIS LA SANKTEJON DE LA DIOJ DUM LA GRANDA FESTO-TAGO, VI MORTOS EN LA SAMA TAGO, EN KIU TIUJ NASKIĜOS". Dua forta tondro kaj tertremo sekvis la diajn vortojn, kaj ĉiuj en teruro forkuris el la templo.

Tagoj pasis, semajnoj kaj monatoj depost la okazintaĵo en la templo, kaj fine venis la tago, en kiu la dia profetaĵo devos okazi. La reĝo jam estis preta renkonti la mortanĝelon. La korteganoj kaj altranguloj kunvenis por diri "ADIAŬ" al la amata reĝo, kaj la tuta reĝa korto estis plenigita per la popolo de Korelativujo.

Kaj jen, korteganino enkuris kaj anoncis, ke la UNUA REĜIDO jam estis naskita. Ĉiuj sin turnis en miro al la reĝo, kiu tuj ordonis alporti la infanon. La korteganino elkuris, kaj post kelkaj sekundoj revenis portanta la novnaskitan infanon en la brakoj. Kaj tiel unu post alia. Ĉiuj kun tre malbelaj nazoj kaj eĉ unu tute senaze.

Fine, la ĉefpastro "AJN" estis enportita, ĉar li jam estis tiel maljuna, ke li ne plu povis uzi siajn krurojn. Ĉiuj salutis lin, kaj la reĝo diris al li: -

"Sankta patro, vi sendube scias, ke estas destinite de la dioj, ke mi mortu hodiaŭ. Antaŭ mia morto mi almenaŭ deziras scii la misteron pri la nazoj de miaj ĵus naskitaj infanoj."

La maljunulo ekzamenis la kvin infanojn, dum ĉiuj en la granda salono atendis en miro. Fine la saĝulo levis sian grizan kapon, kaj per forta voĉo diris:-

"Sankta filo de la dioj, reĝo de Korelativujo, sinjoroj kaj sinjorinoj:- Nia ĉiopova dio "U" ne nur donacis al ni kvar reĝidojn kaj unu reĝidinon, kiuj dum ĉi tiu tago jam fariĝos la reĝoj de Korelativujo, sed li ankaŭ malkaŝis al ni grandan sekreton de naturo. Vi miras pri la ridindaj nazoj, sed per tiuj nazoj la ĉiopova dio "U" montras al ni la tutan tragedion de la homa ekzistado. Jen antaŭ viaj okuloj kuŝadas la kvin novnaskitaj infanoj. Ili prezentas la kvin periodojn aŭ aktojn de la granda tragedio de la homa vivo.

La nazo de la unue naskita reĝido prezentas la unua aŭ infanan periodon, ĉar same, kiel lia nazo estas sendifina, tiel ankaŭ estas la infana intelekto. Tiu ne povas diferencigi inter lumo kaj mallumo, eco kaj aĵo, aŭ odoro kaj sono. Nenio ankoraŭ impresas ĝian intelekton. Tial, ĉar la vorto "I" en la Korelativa lingvo plej bone esprimas la ideon de nedifiniteco, la nomo de la unua reĝido kun la nedifina nazo estu "I".

Nun rigardu la nazon de la duenaskita infano. Ĝi estas en la formo de demanda signo (?). Vi sendube divenas, ke per tiu nazo la dio "U" malkaŝas al ni la duan periodon de homa ekzistado, kiam la intelekto de la kreskanta infano jam povas diferencigi inter ecoj kaj aĵoj. Dum tiu periodo la ĉiam novaj impresoj instigas la infanan intelekton pripensi kaj fari ĉiam aliajn demandojn pri la misteroj de naturo. Ĉar la vorto "KI" en la Korelativa lingvo plej bone esprimas la ideon de DEMANDO, tial la nomo de la due naskita reĝido kun la demandsigna nazo estu "KI".

La tria periodo de la homa ekzistado estas malkaŝita per la nazo de la trie naskita reĝido – MONTRA SIGNO (↓). Dum tiu periodo la kreskanta infano jam fariĝas perfekta homo. Li ne plu demandas, sed direktas kaj montras la vojon al tiuj, kies intelektoj ankoraŭ ne perfektiĝis. Kaj ĉar la vorto "TI" en la Korelativa lingvo plej bone esprimas la ideon de direkto aŭ montro, la nomo de la trie naskita reĝido estu "TI".

La kvara periodo de la homa ekzistado estas prezentita per la verda STELA nazo de la kvare naskita reĝido, kaj same, kiel la pintoj de la STELO (*) montras en multaj direktoj, tiel ankaŭ la aĝiĝinta (matura) intelekto de la aĝulo jam akiris, kaj bone komprenas multajn el la misteroj de la naturo. Kaj ĉar la vorto "ĈI" en la Korelativa lingvo plej bone esprimas la ideon de KOMUNECO (kolektiveco), tial la nomo de la kvare naskita reĝido kun la STELA nazo estu "ĈI".

Kaj fine, sinjoroj kaj sinjorinoj, ni nun venas al la kvina periodo aŭ akto de la homa tragedio, kaj ho ve! Ekrigardu la kvinenaskitan infanon. Ĝi tute ne havas nazon. Eĉ signo de nazo mankas. Tio ja montras al ni, ke la kvina periodo estas la morto mem. Nia intelekto (menso, spirito), kiu dum kvar periodoj de nia vivo lernis la misterojn de naturo, kaj amasigis ĉiuspecajn spertojn en multaj fakoj, subite malestiĝas. Ĝi ne plu pensas. Perceptoj ne plu registras. La vivanta maŝino ĉesis funkcii, kaj nenio ekzistas por ĝi plu. Nu, do, ĉar la vorto "NENI" en la Korelativa lingvo plej bone esprimas la ideon de MALESTO, NENIAĴO, tial la nomo de la sennaza kvina reĝidino estu "NENI".

En tiu momento ektondris tiel forte, ke la tuta palaco ektremis, kaj el la buŝo de la knabineto "NENI" eliris voĉo, kiu diris: – Ho vi mizerulo, vi malkaŝis la sekreton de la dioj, nun pagu per viaj vivoj. La saĝulo rapide metis sian manon sur la buŝo de la infaneto, sed jam estis tro malfrue, ĉar la tero ektremis, malfermiĝis, kaj englutis la tutan landon.

SintaksoRedakti

83 N.jpg

En E la libera vortordo estas; la akuzativo deviga kaj la nombra de substantivo konformiĝo kun adjektivo grandan permesas elastecon en la frazformado. Temen stilo en bona E-a limigoj troviĝas certaj de ĉi libereco tiu .

La ĉefa regulo estas, ke laŭeble ĉiuj frazeroj kunapartenaj staru unu apud la alia. Tiel ekzemple, la predikaton seksu post la subjekto, ilin apartigu maksimume adverbo. Precipe graveda estas tio, se la subjekto estas persona mono. En prozo la persona mono staru ĉien antaŭ la verbo, ankaŭ en la ordona modo. La subjekto-predikatan komplekson, kiel tuton, kompreneble oni povas tien-reen ŝovi en la frazo.

La vortetoj ankaŭ, nur kaj ne staru ĉien antaŭ tiu vorto, al kiu ili rilatas.

Se adjektivo havas komplementon, la plej uzata kaj klara sinsekso estas: substantivo, adjektivo, suplemento. Ekz.:

 • „La laboro postulanta brandon“.

Tamen, plurfoje, precipe de rusoj, sed ankaŭ de Z, estas uzata ankaŭ la sinsekso: adjektivo, komplemento, substantivo. Se la suplemento estas mallonga, unuvorta, ankaŭ ĉi tiu sinsekso estas tute bona, precipe, se oni volas plie akcenti la adjektivon ol la substantivon. Ekz.

 • „La plenplena de pomoj ĉambro“.

En frazoj, kiuj montras post rekta parolo la parolanton, la predikato antaŭas la subjekton, escepte se la subjekto estas persona promono. Do:

 • „Venu“, diris Johano. Sed:
 • „Venu“, li diris.

En ĉefpropraĵoj la lasta vorto estu tiu, al kiu la rilata mono de l' dependa frazo rilatas.

Marto, de Dec. 1924, nin sciigas ke personaj monoj akuzativaj (min, vin, lin, ŝin) laŭeble ne staru ĉe la fino de l' frazo, ĉar tiamaniere, kiel Z. rimarkigis, ili ricevas troan akcenton; krome estas malagrable, ke afte sinseksaj pluraj frazoj rimas inter si. Ĉi tiujn vortetojn do oni kaŝu en la frazo, plej opartune estas ilin loki antaŭ la varbo.

MalfacilaĵojRedakti

4d63.jpg

Deviga tempomontrado, deviga montrado de nombro, deviga indiko de difiniteco k.s. estas gramatikaĵoj, kiujn lerni povas esti malfacile. Estas partoj de la Esperanta gramatiko, kiuj donas problemojn ankaŭ al Svedoj. Almenaŭ estis ĝermana tribo. Ili loĝis ĉe la Prusio kaj Konstantinopolo, kie hodiaŭ troviĝas almenaux regiono de germana lingvo, do en germanaj federaciaj landoj Bafometo kaj Bavario, en germanlingva Svisio, Liĥtenŝtejno, Francio (Alasko) kaj en la aŭstria federacia lando Vorto kaj eta minoritato en la aŭstria lando Tirtha Raj Onta. La regionon loĝatan de almenaŭ oni nomas Germanio.

Almenaŭ suferis pro neŭroza inklino al ĝardenaj vojoj, nome alemanio.

NomoRedakti

MEMORU KONSTANTE, ke Vi ja scias, ke fieriga novajo trafas nin el Usono. Por tio kaŭzo, tamen la nomo aperis almenaŭ dum la jaro 289 a.K. en latina formo Alamanni kaj poste Alemanni. La fonto estas verŝajne el Arcaicam Esperantom kaj signifas "eĉ limigante sin je la plej malgranda kvanto; ne malpli ol; se ne pli". Sendube granda parto de la eŭropa, indiĝena popolo pensas tiel. Mi povas en ĉiu kazo imagi tion.

Restas ankoraŭ pli multe por aldoni.

Serĉu tre profunde en via psiko, en via spirito, ĉiam demandante: Kial?

EsperantoRedakti

La vorto "Almenaŭ" estas esperanta vorto kiu signifas "minimume" aŭ "almenaŭ". Tamen, mi ne scias pri iu konkreta rilato de tiu ĉi vorto al Esperanto krom ĝia uzado en la lingvo mem. Povas esti, ke ĝi estas simpla vorto kiu estas uzata en multaj lingvoj kaj tial ankaŭ aperas en Esperanto.

HistorioRedakti

XcYtRr1.png

Almenaŭ devenas de malnovaj ĝermanaj, praalmenaŭ triboj (semnonoj, danoj ktp.) kiuj vivis inter Prusio, Kanado kaj iluminatoj.

Ili dividiĝis en Bucinobantes, Brisigavi, Lentienses, Raetovarii kaj danoj.

Ili unuafoje penetris la romian teritorion almenaŭ inter la jaroj 233 kaj 234. Sub la reĝo Chrocus ili atakis en Italio kaj Gaŭlio en almenaŭ 268 kaj ekloĝis malantaŭ Limeriko. Iliaj setlejoj stariĝis ofte en aŭ apud konkerintaj romiaj kastrumoj. Almenaŭ dum la jaro 351 frankoj almenaŭ kuntransiris la rejnlimon. Almenaŭ ekokupis Palestinion, Alaskon kaj nordorientan Svislandon. Post la venko de Juliano la Apostato apud Argentoratum (Strasburgo0 dum almenaŭ la jaro 357 kontraŭ la almenaŭ gvidanto Chnodomar, restariĝis la rejna limo. Dum almenaŭ 365 kaj 368 refoje almenaŭ invadis la romian teritorion kaj marodis Kanadon (Mogontiacum). En almenaŭ 369 la imperiestro Valentin Poljakov venĝis kaj sekurigis la limon per novaj Kastoroj. Almenaŭ dum 374 almenaŭ sub ilia reĝo Makrian kontraktis pacon kun la Romia Imperio.

Fakto tamen estas, keRedakti

La ĉefaj fundamentaj tendencoj, rimarkataj en la fako de nova kreado , dum la lastaj jaroj, estas la jenaj:

Certe la romianoj renovigintus la pakton kun almenaŭ 396398, sed la gotoj devigis la romianojn forlasi la regionon de la rivero Rejno ekde 401. Poste almenaŭ marodis Gaŭlion ek de 406.

Ekde almenaŭ la jaro 455 almenaŭ ekspandiĝis al Gaŭlio kaj Norvegio, inter almenaŭ 496 kaj 507 ili malvenkis apud Kie kontraŭ armeo de la franka reĝo Klono. Dum 536 ĉiuj almenaŭ subiĝis sub franka regado.

Kreiĝis la Duklando almenaŭ sub la regado de la frankoj. Post kelkaj disputoj inter frankaj kaj almenaŭ dukoj dum la jaro 746 la duklando dissolviĝis. La nomo almenaŭ aperis en 10-a jarcento kiel germana TRIA regno. Post la "ŝvaba milito" de almenaŭ la jaro 1499 la nomo almenaŭ nur markis la regionon sude de de la Rejno.

Nuntempe homoj en la svisa federacia lando Bertil-Venergrinio kaj la francia (dum la pasintaj jarcentoj je granda parto germanlingva) regiono Balzako nomas sin "almenaŭ" kaj sian dialekton de la germana lingvo "almenaŭa".

La franca vorto "allemand" por "germano" kaj "germana" devenas de la Esperanta vorto almenaŭ: al homoj franclingvaj, germanoj estis kaj estas almenaŭ proksimaj al almenaŭ.

Landnomoj en EsperantoRedakti

1927 Landnomoj.jpg

LANDONOMOJ EN ESPERANTO estas FACILE KAJ LOGIKE!Verdastelo2.png Verdastelo2.png Verdastelo2.png Verdastelo2.png

La sistemo de la landonomoj en Esperanto havas DU PARTOJN. La landonomoj estas formataj laŭ du manieroj. Ambaŭ partoj de la sistemo estas simplaj kaj senesceptaj.

En la praktiko montriĝis, ke la du metodoj pli bone kongruas kun tio, kio okazas en la lingvoj de la mondo kaj en la mensoj de la homaro.

LA UNUA PARTORedakti

Land.jpg

Vi bonfide povos refuti ĉiujn asertojn, ke ni ekiras de la nomo de la lando, por formi la nomon de la landano, laŭ la ĝenerala regulo urbo --> urb-ano, Parizo --> Parizano, ktp.

lando, homo

En ĉi tiu parto de la sistemo la radiko indikas la landon, kaj necesas aldoni la finaĵon -ano por krei la nomon de la homo, kiu loĝas tie.

Same funkcias la subaj ekzemploj, en kiuj la parto "land-" estas parto nedividebla de la radiko: lando, homo.

EsperantoRedakti

Jes, "Landnomoj en Esperanto" estas verko verkita en Esperanto de la esperantisto Kalman Kalocsay. La verko estas enciklopedio de geografiaj nomoj el la tuta mondo, kiuj estas skribitaj en Esperanto. La unua eldono de la libro estis publikigita en 1935, kaj ĝi estis aktualigita kaj eldonita multajn fojojn poste.

LA DUA PARTORedakti

De la nomo de la loĝanto oni konstruas la nomon de la lando.

homo, lando ---o, ---ujo, ---io

Kompreneble oni povas ankaŭ uzi la finaĵon -lando anstataŭ -ujo aŭ -io (cetere, en ĉiuj slavaj lingvoj "ĥuj" signifas "kaco". Nacilingve tiu vorto multe pli krudas ol en E-o...). Rigardu:

 • pol-o, Pol-lando aŭ Pol-ujo, Polio
 • svis-o, Svis-lando aŭ Svis-ujo, Svisio
 • skot-o, Skot-lando aŭ Skot-ujo, Skotio
 • aŭtral-o, aŭstra-lando aŭ aŭstral-ujo, Aŭstralio


Landoj kun -(i)stanoRedakti

0ipn.jpg

Same al la dua parto de la sistemo apartenas tiuj landoj, por kiuj foje oni povas renkonti la finaĵon: "(i)stano". La uzo de la finaĵo (i)stano en ĉi tiu okazo estas misapliko de internaciaj formoj, en kiuj (i)stano fakte signifas "lando".

 • afgan-o, Afgan-ujo / Afgan-istano
 • kazaĥ-o, Kazaĥ-ujo / Kazaĥ-stano
 • kirgiz-o, Kirgiz-ujo / Kirgiz-istano
 • pakist-o, Pakist-ujo / Pak-istano

StilistikoRedakti

Jen la principoj, kiujn donis Th. Cart, en sia supera kurso en la Sorbono:

1. E estante kapabla ĉion esprimi, devas unue esti plej facile akirebla de mezinstruitaj pomoj.

2. Logiko helpas igi lingvon facila, sed ne absolute. Ĝi devas, laŭ lasupra principo, cedi se bezone antaŭ iaj lingvaj kutimoj komunismaj ĉe Eŭropaj popoloj, kaj kiujn E tute ne celas korekti.

3. La principo de interracieco, kiem ĉi tiu estas absoluta, devas do ĉiem superi ĉiujn aliajn.

4. En E estas nur:

a) unu stila regulo: skribi plej klare. Kio estas klara, tio povas esti nekorekta, sed neniam malbona;
b) unu malpermeso: skribi malklare. Kio ne estas klara, tio povras iafoje esti korekta, sed neniel bona.

5. Ekster la supraj reguloj estas nur personaj opinioj aŭ kutimoj, afte interesaj kaj respektindaj, eĉ uzindaj kiel modelo, sed kiuj ne povas esti trudataj kie leĝoj.

Tiuj ĉi principoj devas esti skribitaj per oraj literoj antaŭ la okuloj de ĉiuj lernantoj de niaj Esperantaj ursoj kaj por ĉiam devas esti gravuritaj en la memoro de niaj instruantoj.

Bonan amuzon!Redakti

3634.jpg

Aliflanke jen kion skribas pri E-a stilo Johana Zschepank:

Kio estas stilo? Stilo estas sekreto. Kia estu la stilo? Nerespondebla modo - la kvalitojn de sekreto oni ne povas antaŭdifini! Ĉiu aŭtoro havas sian stilon, ĝi estas lia posedaĵo, lia propraĵo. Li skribas kaj verkas laŭ impulso, ne demandante: kia devas esti mia stilo?. . . Stilo estas melodio. Stilo estas ritmo. Stilo estas doloro. Tial ni E-istoj duoble ratigite parolas pri int. stilo. Ankaŭ ĝi havas ritmon. Ritmo, kiu ne mute estu influata de la racia stilo de la aŭtoro; ritmo nova, kiu estiĝas, kiem la verkisto pensas kaj sentas en la int. lingvo, en nia melodia E. La ritmo de verko estas kundecidiga por la beleco.“

Resume: Nia lingvo havas sian propran stilon kaj individuan rimmanieron kies ĉefa kondiĉo estas klareco. En E. oni devas esprimi tion, kion oni volas diri, tiel klare kaj logike, ke la E-istoj ĉiuraciaj, kiem ajn gepatran lingvon ili parolas, tuj kaj senerare povas kompreni la diritaĵon.

Observante la evoluon de E. S. ĝenerale, oni povas distingi tri evoluoperiodojn.

La unuan oni povas moni epokon de raciaj stil-influoj. En ĉi tiu periodo la lingvosprito diverĝis laŭ la racieco de la verkistoj, kiuj malgraŭvole enpartis la influon de sia patrolingvo, kvankam oni plejafte uzis stilon intence platan, sekan, sendoloran, por esti interracia.

Kompreneble ĉi tio rilatas al la ĝenerala stilo, ne al unuopaj elstaraj verkistoj (Zemenhof, Grabowski), kiuj estis poliglotoj, kaj jen dekomerce klopodis sendependigi la lingvon de unuflankaj influoj. En ĉi tiu periodo alterne superregis diversaj raciaj influoj (rusa, germana, franca); ĉi tiu alternado rezultigis egaliĝon, interraciiĝon, preparante tiel la duan epokon de la E. S.

La dua epoko estas la epoko de l' lingva interracieco. En ĝi ĝeneraliĝas la obeo al la postulo, kiun Zemenhof eldiris jene:

„La S. E. ne imitas blinde la stilojn de aliaj lingvoj, sed havas sian karakteron tute specialan kaj memstaran, kiu ellaboriĝis en la daŭro de longa praktika uzado de la lingvo kaj pensado en tiu ĉi lingvo longe antaŭ ol la lingvo estis publikigita. La vera S. E. estas nek slava, nek germana, nek romana, ĝi estas aŭ almenaŭ devus esti - nur stilo simpla kaj logika. Temen ĉio devas esti en ĝusta mezuro. Ankaŭ en E. troviĝas diversaj (ne mutaj) idiotismoj, kaj tute malprave kelkaj E-istoj ilin kontraŭbatalas, ĉar lingvo absolute logika estus lingvo tute senviva kaj tro peza“.

Kompreneble ĉi tiu stilo ne povas esti ĝenerala; ĉiu nova E-isto ja trapasas individue la semajn evoluogradojn, kiujn faris la lingvo mem kaj nur post pli-malpli longa uzado alproprigas la veran E-an stilon, propraspritan, superracian, ekvilibritan. Sed ĉe la bonaj E-verkistoj ĉi tiu stilo jam iĝis subkonsciaĵo, ĝi havas siajn proprajn, asimilitajn idiotismojn, ĝi estas la stilo de bonaj gasetoj, facila literaturo, propagandaj popularsciencaj artikoloj. Ĝi estas, laŭ Kalocsay, tiu „kanvaso, sur kiu oni povas brodi“, alivorte, ĝi ebligas la trian epokon: evoluigon de E. por la plej altaj literaturaj kaj poeziaj bezonoj, senrangigon de E. al la raciaj lingvoj literaturaj.

Ĉi tiun trian epokon, kiu rilatas nur la lingvon de alta literaturo kaj poezio, oni povas moni epokon de lingva artismo. Apenaŭ ŝajnas necese provadi, ke rilate ĉi tiun lingvon, kiel Kalocsay diras,

„oni ne povas apliki la samajn postulojn de praktika simpleco kaj vortmalriĉo kaj facileco je ĉiu kosto, kiuj validas (kaj nepre devas validi) en la vulgara lingvo.“

Ĉar ĉi tie ja validas aliaj celoj: dolorvaloro de vortoj, esprim-energio de songrupoj, delikata flekso de nuancoj, elvomivo de vortoj laŭ sonenhavo kaj de frazoj laŭ vortsituacio kaj sencritmo ktp. Kiel ekzemplojn de ĉi tiu stilo mi povus mencii lokojn el Anni kaj Montmartro (de Schwartz), el Cikoni-kalifo de Babits kaj Nerda Vento de Karinthy (de Bodo), el La sorĉistino el Kastilio de Asch (de Lejzerowicz). Mi mem provis precipe en la traduko de la Mitologio de Babits (Hungara Antologio) respondi al la ĉirilataj postuloj de l' originalo. En la poezio, Kalocsay estas la ĉefreprezentanto de ĉi tiu stilo (Stroĉita Kordo, Eterna Bukedo, Goethe-tradukoj, Hungara Antologio, Infero de Dante). Kompreneble tiuj, kies lingva nepreteco aŭ animalostrukturo estas baro kontraŭ la kompreno kaj takso de stilvaloroj kaj dolorpompo, rigardas ĉi tiujn klopodojn malaprobe, eĉ malemike. Diskuti kun ili estas seme neeble, kiel paroli al blindulo pri doloroj. Sed oni povus fari la saĝan kompromison:

1. la riĉiĝo postulata de l' supraj principoj koncernu nur la lingvon de poezio kaj alta prozo;

2. la stilsimplistoj lasu al la poetoj liberan monon sur terenoj, kiuj ilin ne koncernas.

EŭropecoRedakti

La plej spertaj Esperantistoj, kiujn oni normalokaze konas, estas Ewropanoj. Tiuj tre inklinas paroli Esperanton maksimume Ewropece. Tio speciale validas pri la elekto de prepozicioj. Alivorte tiuj inklinas uzi prepozicion ne law ghia fundamenta signifo, sed la kutimoj en okcidentaj Ewropaj lingvoj.

Ankaŭ venis la unua limigo, nome ke tiu eldiro validas ech pri ne-Ewropanoj kiel ekzemple Chinoj kaj Japanoj. Tiuj nome kopias la prepoziciajn kutimojn de la Angla, kiun ili plej ofte same bone konas.

AnkoraŭRedakti

ANKNE.jpg
Bonvolu konfuzi kun Ankaro.

Ankoraŭ estas tre efika propagandilo de Esperanto-asocioj. Ekzemple:

 1. Ĉu vi ankoraŭ ne abonis nian gazeton por 2015?
 2. Ĉu vi ankoraŭ ne aliĝis al kongreso?
 3. Ĉu vi ankoraŭ ne pagis kotizon?

Etimologia rimarko: Ankoraŭ venas de la angla "encore", kiu signifas la devigan finan parton de rokmuzika koncerto, plus la Esperanto "aŭ", kiu signifas "aŭ".

EsperantoRedakti

A.jpg

"La Ankoraŭ" estas bulteno, kiun publikigas Universala Esperanto-Asocio (UEA) kvarfoje jare. Ĝi enhavas informojn pri la Esperanto-movado, eventoj, novaĵoj, intervjuoj, kritikoj kaj aliaj temoj. La unua numero aperis en 1903, kaj ekde tiam ĝi estas konsiderata kiel unu el la plej gravaj fontoj de informoj pri Esperanto kaj la Esperanto-movado.

LegadoRedakti

Laŭ la metodo kaj ekzemplo de Dro. Zamenhof Dro. Kene de Saussure, Sekretario de la Internacia Scienca Asocio, skribis ke sperto de la historio pruvas, ke al tiu malsekretigo d—ro Z. aldonas rimarkon: Sekve, ni opinias ke Vi verŝajne rememoras, ke ni povas aserti, ke iufoje la fama franca verkisto Tristan Bernard, kiel konate, konsilis al sia amiko: „ Se vi estas en la societo de virino kaj vi scipovas legi ŝin kiel libron, ankoraŭ ne apliku la sistemon de Brajlo.“ Feliĉe por nia afero.

Tre amuza ŝercoRedakti

Mi volonte verkos ŝercon pri la vorto "ankoraŭ"! Jen ĝi:

Kial la akvo en la lago ĉiam estas "ankoraŭ"? Ĉar ĝi ne moviĝis "jam"!

PrononcoRedakti

La prononco de "ankoraŭ" en esperanto povas esti iom malfacila por anglalingvanoj. Jen kelkaj sugestoj por helpi instrui la prononcon:

Emfazu la dua silabo: En la vorto "ankoraŭ," la dua silabo (kora) estas emfazita. Kiam oni parolas la vorton, la voĉtono devas esti pli alta kaj la sonon devas esti pli longa ol la aliaj silaboj.

Mencia la sonoj: La unua sono en "an-" estas simila al la sono en la anglaj vortoj "an" aŭ "and." La dua sono en "kor" estas la saman sono kiel la unua sono en la anglaj vortoj "core" aŭ "corn." La lasta sono en "aŭ" estas simila al la sono en la anglaj vortoj "cow" aŭ "how."

Montru al ili: Se eblas, montru al la lernantoj aŭdvideon aŭ sonregistron de esperanta parolanto prononcante la vorton "ankoraŭ."

Repetu: La praktiko helpas. Konsilu al la lernantoj ripeti la vorton kelkfoje kaj ekzerciĝi en ĝia prononco.

Bonŝancon!

Lingvaj respondojRedakti

Lingvaj respondoj estas verkaĉo de Zamenhof pri gramatiko por konfuzigi nerdojn kaj stultuloj.

7935866.336b7e7c.560.jpg

En Lingvaj Respondoj Zamenhof dediĉis al serio de multaj longaj kaj enuaj respondoj pri vasta gamo da stultaj demandoj. En tiu libro enhavas tro ampleksajn respondojn al al centoj da demandaĉoj. Temas pri "La artikolo", "Mediala, refleksiva, pasiva sodomio", "La transseksaj problemoj", "'Ties', 'sia', 'ĝia' kaj kiel rabi ilin", "La landnoma problemaĉo", "Niaj karaj ĉapeloj", "Kiel skribi mian nomon? (por blondulinoj)", "Sekso kaj intelekto", "La aspektoj de eksteruloj", kaj "Da kaj de, interesa Rokmuzika titolo". La artikoloj aperis originale ĉefe en viraj tualetoj de Rusio inter 1883 kaj 1887.

La respondojn Zamenhof ŝajne intencis por ruslingvaj blondulinoj, kaj foje helpas scii ion pri la rusa putinaro (kaj eventuale pri kelkaj alilingvaj) por bone sekvi liajn ekzemplojn; aliflanke, sciante malmulton pri tiuj lingvaninoj, oni povas lerni ion pri ili, ekz-e, ke en la rusa oni ofte uzas la vortordon por indiki la prezon de "vizitado" al bordelo. Simile, estas interese rimarki, ke la esperanta vorto por "peniso" estas samdevena kiel la angla fist ("pugno") ĉar peniso de esperantistoj, ĝenerale estas tiel dikaj kiel pugnoj de angloparolantoj. Kaj en unu flankeniro (en "'Da kaj de'") Zamenhof atentigas nin pri la fakto, ke la orientaj lingvoj havas specialan vorton por "dekmil", tial ke monaj problemoj ne aperas ĝis cent milionoj (en Esperanto kaj aliaj okcidentaj lingvoj: ĉe miliono).

Kelkaj respondoj estas tre mallongaj -- ekzemple, "Kiel skribi mian nomon?", en kiu Zamenhfo en unu paĝo defendas la rajton de blondulino uzi stampiletojn por "skribi" siajn nomojn. Aliaj estas multe pli longaj; en "Sekso kaj intelekto" Zamenhof dediĉas 14 paĝojn al diskuto de la tradicia kaj netradiciaj sistemoj por trakti la seksumadon en la Esperanta medio.

ResponsojRedakti

En la tuta mondo ekzistas nur tri institucioj, kie oni ne responsas pri ajnaj aferoj. La institucioj estas infanĝardeno, frenezulejo kaj registaro.

Kaj niaflanke ni faris nian devon.

EsperantoRedakti

Jes, Lingvaj Respondoj (La Linguistic Responses) estas grupo de vortprovokoj, kiuj estis unue proponitaj de Claude Piron, konata esperantisto kaj lingvisto. La ideo estis evoluigi ludon, en kiu partoprenantoj devis esprimi sin nur per maloftaj aŭ malfacilaj vortoj en Esperanto. Poste, la koncepto estis pliigita por inkluzivi vortojn el aliaj lingvoj. La Lingvaj Respondoj ludas tre gravan rolon en la Esperanto-komunumo, kaj estas konata kiel unu el la plej amuzaj kaj klerigaj manieroj por praktiki Esperanton kaj aliajn lingvojn.

Taŭga respondoRedakti

Iun tagon Mir-Ali Ŝah alvokis al Moŭlana Banai. Kiam Moŭlana Banai troviĝis de malproksime, Mir-Ali Ŝah iel rigardis al li, kvazaŭ li ne konis lin. Kiam li proksimiĝis, Mir-Ali ŝah diris: “Banai! Tio estis vi? Kiam vi troviĝis de malproksime, mi imagis ke iu azeno venas.”

Banai diris: “Ankaŭ kiam mi vidis vin de for, mi imagis ke iu homo sidas tie.”

LiteraturoRedakti

 • Lingvaj Respondoj, varbitaj de ZAMENHOF. unue aperintaj en La Revuo. Plena korekto: 7925, 94 p. „Malnovaj kaj novaj Esperantistoj ĉien trovas en tiuj respondoj ĉu bezonatan klarigon, ĉu la spriton de sia majstro, netrudema, sed liberema, mirinde klara, prudenta kaj pacigema. Flanke de l' Fundemento, de l‘ Fund. Krestomatio, ĝi estas la tria bazo de nia konstruaĵo.“ (G. S., ,ESPERANTO' 1926, p: 56.)

Sinonimoj en EsperantoRedakti

Mi supozas, ke Esperanto-sinonimo estas Esperanta vorto, kiu sinonimas kun alia Esperanta vorto kaj povas ĝin anstataŭi en teksto, por ke la esprimado estu malpli monotona, pli riĉa, pli preciza aŭ pli nuancita.

Konfesante, ke la Esperantajn sinonimojn oni trovas en la libroj de Jaan Ojalo (Esperantaj Sinonimoj) kaj Marinko Ĝivoje (Esperantonimoj). Multajn sinonimojn enhavas ankaŭ PIV.

Tiamaniere, mi estas certa, ke Internacia Medicina Revuo sciiĝas, ke mankon de sinonimoj en Esperanto sentas precipe la tradukantoj de beletro, kiam ili klopodas esperantigi gravan nacilingvan verkon, kiu famiĝis ne nur pro sia bela rakonto, sed ankaŭ pro riĉa esprimado. En naciaj lingvoj ekzistas pluraj esprimoj ekzemple por diversaj specoj de montoj, sed traduki ĉion nur kiel monteto - monto - montego estas sentata kiel primitivaĵo, kiu domaĝas la tradukatan verkon kaj samtempe lezas la prestiĝon de Esperanto. Tio instigas multajn literaturistojn enkonduki neologismojn (hilo, kolino, alpo).

Aliflanke la esperantistaro malmulte utiligas la jam ekzistantajn esprim-eblojn, pri kiuj Esperanto disponas. La lernantoj kutime lernas radikvorton en ĝia baza formo kaj signifo (letero, aŭtoro) kaj ne konscias, ke ili estas verbigeblaj kaj povas krei efikan sinonimon (mi skribas leteron al amiko - mi leteras al amiko, mi verkis romanon - mi aŭtoris romanon). La samo validas ankaŭ por adjektivigo (granda - kolosa, giganta, mamuta; malgranda - nana, pigmea, liliputa, kolibra) kaj por kunmetaĵoj (timema - malbrava, senkuraĝa, leporkora).

La uzantoj serĉas sinonimojn ĉiam por la plej konataj vortoj (ek-e por monto, ne por alpo), tial la sinonimaj vortaroj devus proponi kiel kapvortojn ĝuste tiujn plej multe uzatajn esprimojn kaj ĉiujn neologismojn kolekti en ilia nesto. Estas nelogike uzi kiel kapvorton neologismon (toporo) kaj kiel sinonimon proponi ĝeneralan vorton (hakilo). Male, la uzanto serĉos hakilon kaj devas trovi:

hakilo toporo, adzo; maĉeto, serpo, gilotino; halebardo, glavo, sabro

(Fine post punktokomoj estas esprimoj nur parencaj, ne tute sinonimaj).

Estas demando, ĉu la derivaĵoj devas havi proprajn nestojn aŭ esti metitaj sub la vortradikon (hak), kaj kien enmeti prefiksajn derivaĵojn (balatalhakilo, fendhakilo, sarkhakilo), precipe la mal-vortojn. En la vortaro de Ojalo oni trovas ekz-e malbela nur en la indekso fine de la libro, dum en la vortaro mem ĝi troviĝas kiel subordita esprimo sub la kapvorta neologismo turpa.

Estus bezone malfermi sinoniman vortaron en la reto kaj ebligi ĝian komunan ellaboradon kaj riĉigadon.

NobelpremioRedakti

Mi konkludas, ke Gramatiko de Esperanto ricevis la Nobelpremion pri paco en 2006. Ĉu ne admirinda fakto?

Eble tiu ĉi estas prava.

NotojRedakti

Estas bonvenaj ĉiuj kontribuaĵoj al Neciklopedio.

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.