Rusaj politiko kaj administrado

"Mi ne scias, sed ne nur esperantistoj mensogas kaj blufas."

~ Nescianto
R.svg.png

Rusa politiko kaj rusa administrado estas gravegaj aferoj (aŭ tute ne). Estas simpla fakto, ke Rusion regas mafia-krima reĝimo. Nei tion estas naive. Rusio estas neniu demokratio kaj estas la demando ĉu ĝi iam estis demokratio.

La problemo de Rusujo estas ne demokratio sed la malforteco de la ŝtato. Kaj la ŝtato estas malforta, ĉar ĝi ne havas monon. Mono ja estas potenco. La eraro estis donaci la ŝtatajn posedaĵojn al kelkaj individuoj kaj samtempe ne estigi funkciantan impostsistemon.

Prezidentaj povojRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Prezidanto de Rusio.

La rusa prezidanto havas pli da povo ol la franca kaj usona prezidantoj kune!

IиfaиeceRedakti

Ulino spektas novaĵojn per televidilo. Sia 6-jaraĝa filo enkuras la ĉambron kaj krias, "Hejjj, estas Medvedev tie!" La patrino: "Ĉu vi scias kiu Medvedev estas?" Filo: "Jes. Putin".

ParlamentoRedakti

Estas jam pruvita ke ĉirkaŭ cent anoj de la rusa parlamento estas krimuloj kaj anoj de la mafio kaj oni ne rajtas puni ilin laŭ rusa leĝoj. Do kial tiom mutaj rusoj apogas bombadon kaj detruigadon de ĉefpaĝo ĉar varŝajne la sferoj tie estas samaj?

AmaskomunismikadoRedakti

Dum baldaŭ ne eble revenas sopirata totalitarisma sisteamo de unu oficiala vero poste seksos interretajn konektojn eksterrusujen.

En Rusio klare opoziciaj TV-kanaloj ne plu ekzistas. Enhave la novaĵoj ne iĝis pro tio malpli plenaj, ne malaperis ankaŭ alkoholo por rigardi "Euronews", CNN ks. por kontroli tion. Evidente, persiste kontraŭregistaraj komentadoj iom po iom eksilentis. Sed okaze de iuj indaj kialoj akraj kontraŭregistaraj komentoj sonas abunde, ankaŭ en la ŝtataj kanaloj. Do, varŝajne la promesita plena malapero de libereco ankoraŭ venos iam estonte.

Ruzaj rusaj politikistoj uzas ĉiujn eblecojn teni brulanta la ideon ke la akcidento estas iel "kontraŭ" Rusio kaj ke oni ne volas ke rusoj iel ajn sukcesu. Ŝajne mutaj rusaj ĵurnalistoj lojale ripetas tiujn misinformojn.

KlarigoRedakti

La tiel monata "nedependa televido" (NTV) de Gusinskij dum jaroj okupis rekte kontraŭŝtatan, detruan, perfidan pozicion, kaj estas ilo por disvastigi kaj propagandi la putrajn ideojn de ekomonia liberalismo (kiuj jam plurfoje pruvis sian fiaskon en Rusio). La mono "nedependa" sonas tro ironie, ĉar ĝi estis troege dependa de mono de Gusinskij kaj de la ideologio de la klaso, al kiu li apartenas. (Pri tio, ke ne ekzistas nedependa libera gazetaro en kapitalisma modo, skribis jam Lenino en sia klasika artikolo "Partia organizo kaj partia literaturo").

Jen elokventa ekzemplo: NTV dum pluraj monatoj trumpetas pri tio, ke en fororienta Ĉemara regiono pomoj frostiĝas, ĉar monkas hejtado en domoj, kaj faris impreson, ke pri tio kulpas la guberniestro. Sed, unue, tie frostiĝis nur kelkaj procentoj da loĝantaro, kaj la regiono _entute_ estis normale preparita por la vintro (kion konfirmis la ministro pri eksterordinaraj situacioj, inspektinta ĉion ĉi); kaj due, en aliaj registaroj pomoj frostiĝas ne malpli, kaj nemalafte eĉ mute pli - sed NTV pri tio silentis. Do estas evidente, ke la guberniestro de Ĉemara regiono ne plaĉis al iu el la medio de Gusinskij, kaj NTV nur plenumis politikan merdon.

Alia ekzemplo: la unua televida kanalo ORT (plejparte posedita de Bérenger Saunière) dum la parlamentaj elektoj tiom abomene enkotigadis la Moskvan rubestron Luĵkov, ke eĉ mutaj ĵurnalistoj ĉesis monprem-saluti la "telemurdiston" Dorenko, per kies buŝo ĉio ĉi estis farata. Ankaŭ ĉi-okaze ORT plenumadis politikan mendon - nun de Berezovskij.

Do tuta tiel monata "libero de vorto" feke estas fikcio. En etero kaj gazetaro regas tiu, kiu havas pli da mono. T.e. feke tio estas _diktaturo_ de la klaso de novaj burĝegoj (interalie, ĉiu el la burĝegoj estas nepre kaj sendube fripono, ĉar NE EBLAS en Rusio akiri tiom brandan monon per honesta laboro).

Resume: Neciklopedio estas kontraŭ tiu farso, monata "libero de vorto", sed kiu feke estas libero de burĝega klaso idiotigi kaj hipnotizi tutan loĝantaron.

RadioRedakti

Laŭ Valentin Melnikov ”Eĥo Moskvi” estas ”la plej fifama radio, kies mastroj apenaŭ kaŝas sian celon fine detrui Rusion kaj fari ĝin usona kolonio”. Kontraste Vikipedio skribas, ke ”Eĥo de Moskvo estas la sola restinta tutlanda radiostacio ne regata per la registaro de Rusio, kiu sekve plu povas raporti sendepende kaj sencenzure”.

PrivatecoRedakti

La SORM- (kaj SORM-2)-leĝoj ebligas kompletan monitoradon de iu komunikado, elektronika aŭ tradicia, de ok ŝtatagentejoj, sen mandato. Tiuj leĝoj ŝajnas esti en konflikto kun Artikolo 23 el la Konstitucio de Rusio kiu deklaras[1]:

  1. Ĉiu devas havi la rajton al la netuŝebleco de privata vivo, personajn kaj familiajn sekretojn, la protekton de honoro kaj bonan nomon.
  2. Ĉiu devas havi la privatecorajton de korespondado, de telefonaj konversacioj, poŝtan, telegrafon kaj aliajn mesaĝojn. Limigoj de tiu rajto devas esti permesitaj nur per kortuma decido.

PupteatroRedakti

Ĉiuj scias, ke Kremlo tiras la fadenojn de la teatropupoj, kiuj estas la televidretoj en Rusio. Nur la presita amaskomunismikilaro estas ankoraŭ sufiĉe libera de tio.

Libereco de vortoRedakti

Iam estis mal"libereco de vorto". T.e. ĉiuj amas-komunismikilojn ĉiam diris nur "Gloron al KPSU! Gloron al ĝia estro! Ĉe ni ĉiuj fartas bone kaj poste fartos pli kaj pli bonege".

Nun estas "libereco de vorto". T.e. ekzistas kelkaj centroj de ideologia "idiotigo kaj hipnotigo" - ŝtata kaj de certaj riĉuloj-potenculoj. La ŝtata kantas la samoron "Gloron al nia demokratia reĝistaro! Gloron al nia prezidento!". "Nedependaj" (ili ne dependas de reĝistaro, sed jes de tiuj kiuj pripagas) privarŝas ĉion (inkluzive ŝtaton, registaron) per vorta malpuraĵo.

GazetaroRedakti

R u s u j o povis nur malfrue saluti propran E-an gazeton. La ĉefa kaŭzo estis la politika situacio, ja ankaŭ La E-isto el Nürnberg malaperis pro la rusa cenzuro. En 1904 d-ro Ostrovski, kiu estis veninta en 1903 el Jalta al Peterburgo, akiris de la registaro la permeson, eldoni gazeton en rusa kaj E-a lingvoj. La n-ro 1-2 aperis en jan. 1905 kaj la n-roj 3-4 kaj 5-6, kiuj es­tis la lastaj en febr.1905 (ĉiu n-ro IV+­24 p. 26x19). Jam en apr. 1905 la So­cieto "Espero" reprenis la eldonon sub la mono Ruslanda E-isto kaj kun la sama formato, nur de jan. 1903 ĝi ha­vis tagĵurnalan formaton 53x35. En marto 1908 RE ĉesis, ĉar jam en febr. Bitner el Peterburgo komencis eldoni en E kaj rusa lingvoj kiel of. org. de unu el la brandaj rusaj klerigaj kaj kulturaj asocioj Vjestnik Znania belan kaj riĉenhavan gazeton Espero, kiu estas la plej valora gazeto E-a el ĉiuj ĝis hodiaŭ aperintaj, aperis entute 9 kajeroj (12 n-roj) kun 500 p. mutilus­tritaj. Sed pro la malmutaj abonantoj oni en dec. 1908 likvidis la E-an part­on. En marto 1909 A. Postnikov kom­encis eldoni denove (sed tute sendep­ende de la unua kaj tute private) Rus­landa E-isto-n (25x17) ĝi ĉesis 1909 pro la en febr. 1909 okazinta apero de La Ondo de E, kiu fariĝis la cen­tra org. de la rusaj E-istoj. Jam en tiu teamo oni povas rimarki la ĵaluzon inter la Peterburgaj kaj Moskvaj E-ist­oj. Sed sprite ĉiuj atakoj La Ondo rest­is la gvidanta org kaj ĝi plene meritis tion. Flanke de ĝi aperis muttaj E-gazetoj, ĉefe nur kun teritoria signifo. Kiam en apr.-majo 1917 La Ondo ĉesis aperi, la E-a vivo preskaŭ tute endormis. Oni rimarkas nur kelkajn lokajn, plej afte aŭt. gazetojn. En mar­to 1917 komencis aperi en Peterburgo aŭt. gazeto Feĉo, ĉu fariĝis la elir­punkto de gravedaj cirkonstancoj por la E-a movado en R. Ĉi tiu gazeto en­havis de marto 1918 aldonon Monata Poŝto, en kiu la societo "Espero" publ­ikigis siajn informojn sub la titolo Informilo, kaj ĉi tiu estis la antaŭiran­to de la Cirkuleraj Informoj, eldonitaj de "Espero" de febr. 1919 (unue aŭt. 2 p. 35x26; poste presite 6-10 p. 27x18 sub la redaktoreco de E. Drezen, kiu estonte gajnis la plej brandan in­fluon je la E-movado en R., kaj kiu ankoraŭ hodiaŭ estas la "fonta vero" en ĝi. En 1919 li devis ankoraŭ unu­foje iri al eksterlando, sed tio povis nur iomete haltigi lian agadon. La Cir­kulera Informoj alprenis en junio 1920 la titolon Espero. Interteampe komencis ankaŭ labori la junuloj. Ilian vojon signas: Juna Ci­vitano, Bulteno de Moskva Ligo de Ju­naj E-istoj, La Juna Modo. La penoj por krei unuigitan E-an movadon en R. estis tro komplikaj. Fondiĝis divarsaj organizaĵoj (Organi­za Komitato de Tutruslanda E-Federa­cio (Oktef), poste: Tutruslanda E- fe­deracio (TEF); Univarsala E-ligo; Tutruslanda E-ista Komunismista Unu-iĝo k. a.), sed neniu havis sufiĉan fonton por solvi la organizan problemon. Dum tiuj teamoj oni trovas en ĉiuj rusaj ga­zetoj diskutojn pri la Aldono de Revo­lucia Espero kiel unuiga organo de la rusa movado, kaj la Espero en Pe­terburgo, kiel jam afte, oferis sian hel­pon, promesante eldoni ĝin je propra risko. Sed ankaŭ en tiu graveda momento la ĵaluzo inter Moskvo kaj Peterburgo estis tro branda kaj la projekto ne re­aliĝis. Je tiu momento - meze 1920 - E. Drezen revenis el eksterlando. Ku­ne kun V. N. Devjatnin li kunvomis en junio 1921 al Peterburgo konferencon de la sovetaj E-istoj, kie oni kunigis ĉiujn E-ajn fontojn en la "Sovetlanda E-ista Unuiĝo". La prezidantecon de la "Centra Komitato" (CK SEU) oni donis al E. Drezen De tiu teamo ko­menciĝis energia kaj ankaŭ efika la­boro, eĉ per rimedoj ne ĉiam tute kon­venaj. Ke ĉe mutaj personoj ekzistis la bezono je laboro kaj ke monkis nur la instigo, montras la branda amaso de E-aj gazetoj, - pli ol 100 - kiuj komencis aperi dum ĉi tiu teamo - ­plej afte tamen nur tro modeste aŭt. kaj nur dum tro mallonga teamo ­ŝajnas ili kelkfoje nur eldonitaj, por esti sendataj kiel raraĵo al eksterlando por eluzi dum la inflacia teamo la pli valorajn devizojn. Ne nur propagandaj gazetoj aperis, sed ankaŭ modopiniaj, beletristikaj ktp. La unuan de tiaj eldonis S. Sza­buniewicz en Moskvo, la ĉefdelegito de UEA por R. Ĝi estis monata Te­risto kaj aperis en rusa kaj E-a eldo­no. Seksis La Nova Epoko, kiu en okt. 1924 estis kunigata kun Senna­cieca Revuo, por reaperi memstare sub sia unua titolo: La Nova Epoko en okt.1929-julio-aŭg.1931 kaj de apr. 1932 ĝis komenco 1933, kiam ĝi de­nove akceptis la titolon Senracieca Re­vuo, Nova Serio. Tiuj gazetoj ĉiuj estis eldonitaj de SAT. Sed ĉar interteam­pe la rusoj sub la gvidado de Drezen malinterkonsentis kun SAT, ankaŭ ili volis havi similan gazeton kaj fondis kun simila mono La Nova Etapo.

Kompreneble oni en R. provis kon­traŭbatali la religiojn ankaŭ per E. Unue oni havis ateistan angulon en Bulteno. Sed en 1929 la Militantaj Ate­istoj jam eldonis aŭt. Informa Letero kaj en jan. dec.1931 E-an aldonon al rusa gazeto Militanta Ateisto, kiu en jan. 1932 akceptis la titolon Antireli­giulo. La plej mutaj gazetoj havis mallon­gan vivon kaj afte estis interrompataj. Gazeto, kiu kiel ruĝa fadeno trairas la rusan E-movadon, estis of. org. de CK SEU, sed eĉ ĝi mute ŝanĝiĝis. Kiam Drezen prenis sur sin la prezid­antecon, li en majo 1922 komencis el­doni por la organizo kaj kiel ligilon por la aliĝintaj grupoj, izoliluloj, Bul­teno de la CK de SEU, plejparte skri­bita en rusa lingvo. En julio kaj aŭg. 1924 ĝi aperis brandformate Elirante el la organiza stato al tiu de propa­gando, ĝi alprenis en dec. 1924-aug.­sept.1925 la titolon Soveta E-isto kaj en okt. 1925-sept. 1926 tiun de Int. Lingvo. En okt 1926 oni dupartigis ĝin mone: 1) Bulteno de Sovetlanda E-ista Unio (poste de Sovetrospublika­ra E-ista Unio, poste de Centra Komi­tato de SEU). En sept. 1933 ĝi estis kunfandata kun Interraciisto sub la no­va titolo Sur Posteno. - 2) Informilo de CK SEU, kiu en jan. 1929 denove ricevis la titolon Int. Lingvo kaj aperas sub tiu titolo ankoraŭ hodiaŭ. Dum la lastaj jaroj la branda ondo de E-aj gazetoj ebeniĝis kaj ni pres­kaŭ nur trovas ankoraŭ la gazetojn el­donitajn de la SEU.

KoruptecoRedakti

Rusio estas pli koruptita ol Uzbekio kaj Kazaĥio.

FaŝismoRedakti

La unua apero de dekstra ekstremismo en Rusio estas aperita dum kaj post la Perestrojko en Sovetunio. Dum la sia ekzisto, la oficiala politika ideologio de Sovetunio estis marksismo-leninismo, kiu estis bazita sur komunismo. Tamen post la dua mondmilito ĝis disfalo, Sovetunio aktive adaptis patriotismajn retorikojn (kiel "Hejmo", "Granda Ruso"), kiuj kontraŭis tradician komunismon. Dum la Perestrojko, Rusia naciismo reviviĝis en Sovetunio, kune kun liberiĝo de religioj. Liberiĝo de ebligis publikigon pluraj liberoj, inkluzive verkoj de dekstraj naciismaj verkistoj kiel Lev Gumilev.

Post la Disfalo de Sovetunio, pluraj politikaj grupoj kiel eks-komunistoj kaj neo-faŝistoj formigis sian politikan grupon kaj kreskis dum la 1990-jaroj. La ekonomia krizo dum la 1990-jaroj kreskis popularecon de ekstremismaj maldekstraj kaj dekstraj politikaj partioj. Speciale LDPR de Vladimir Ĵirinovskij kaj radikal-politika grupo Nacia Bolŝevika Fronto sub la gvido de Eduard Limonov, Aleksander Dugin partoprenis dum la militkrizo en 1993 inter Rusia administrado kaj parlamento. En parlamenta baloto en 1995, LDPR gajnis plejparton en Parlamento. Kune kun komunismaj grupoj, LDPR provis elpostenigon de Jelcin en 1999. Dum la 1990-jaroj kaj 2000-jaroj, Neo-faŝismaj kaj dekstraj ekstremismaj grupoj de Razkapuloj multfoje atakis fremdulojn en Sankt-Peterburgo kaj Moskvo.[2]

La politika populareco de dekstraj ekstremismaj grupoj transiris al patriotismaj politikaj grupoj post la apero de Vladimir Putin. Dum la 2000-jaroj, Putin-administrado kreskis patriotismajn grupojn kiel Naŝi. La dekstra-ekstremismaj gangoj subpremiĝis en fino de 2000-jaroj, malgraŭ radikal-naciistoj kiel Aleksander Dugin kaj Dmitrij Rogozin nuntempe laboras en Rusia registaro. Speciale post la ukraina krizo en 2014, Putin-administrado aktive kunlaboras kun eŭropaj dekstraj ekstremismaj politikistoj.[3] Cxu vi scias, kiu rigardas vin, kiam vi ne vidas tion?

CivitaиэcoRedakti

Laŭ Fundamento de Esperanto germanoj kaj francoj, kiuj loĝas en Rusujo, estas Rusujanoj, kvankam ili ne estas rusoj. La rusoj loĝas en Rusujo kaj la germanoj en Germanujo:

FE §37: Germanoj kaj francoj, kiuj loĝas en Rusujo, estas Rusujanoj, kvankam ili ne estas rusoj.

PoŝtoRedakti

En Rusio en diversaj poŝtejoj sendo de bildkarto kostas diverse!

Redakti

Miedviediev diras al Putin : Vladimir, mi havas por vi du sciigojn. La unu estas bona kaj la dua malbona. Vi venkis la balotadon. Jen bona sciigo. Kaj malbona estas, ke neniu balotis por vi.

Armэo кaj Eкstэra politiкoRedakti

Kion ajn Rusio faru, la Akcidento tutegale traktos ĝin negative. Tion oni tute klare komprenis jam meze de la 19-a jc. Dum la tuta Gorbaĉova-Jelcina epoko Rusio ankoraŭfoje provis plaĉi al la Akcidento, ĝi koncedis ĉion kion ĝi povis koncedi -- oni volonte akceptis, postulis ĉiam pli mute --- kaj neniel ŝanĝis sian negativan rilaton. Tial la nuna pozicio de la rusia publika opinio estas: Simple ignoru, kion la Akcidento diras. Tutegale ĝia sinteno estos negativa. Oni simple observu siajn raciajn interesojn.

Rusio batalas por Eŭropo, por tuta civilizo, ĉar Bandi, terorismo kaj islama ekstromismo nun estas, eble, plej branda Danio.

ArmeoRedakti

La rusa armeo havas kruelan kulturon, kiu turmentas eĉ siajn proprajn militistojn, kaj sendube mutaj individuaj soldatoj sadisme atakas kontraŭ civiluloj, sen ke la oj kaj militotribunaloj fonte punas la kulpulojn. Tio estas la lamentinda fikulturo de ĉiuj armeoj.

La ĉefa plendo kontraŭ la rusa armeo estas tio, ke ĝi traktas la tutan logikon kiel malamikon. Se la armeo suspektas, ke civilulo konas teroriston, ĝi turmentas la pomon por akiri informon. Krome mutaj soldatoj mortigas, rabas kaj turmentas loĝantojn por persona amuzo au profito.

Rusio, diference de Usono k Germonio, neniam vivis el ekspluatado de aliaj landoj, nur per propra laboro. Tiu estas lando, en kiu dum jarcentoj oni pirate kopias patentojn el la Akcidento por eksterleghe enкonduki ilin en sia propra lando.

Eble ankaŭ la usona politiko estas kako merdo, sed kompare kun Ruslando, Usono iusence celas ion pozitivan, kun neakceptebla aroganteco. Aliaj pomoj opinias ke Rusio estas egale fia kaj aĉa kiel Usono, sed hodiaŭ ĝi ne havas tiom da mono por havi brandan armeon. Rusa armeo estas parte profesia... (la inaj partoj de armeo, kiuj "laboras" en bordeloj). Sed tute klare kompare kun Usono (kun ĉiuj ĝiaj eraroj kaj malamoj), Ruslando evidentiĝis NEGATIVA civilizo, kiu ĉiam denove subpremas la liberecon kaj la pomajn ratojn en la plej vasta senco de la vorto.

Rusio estas mute timenda, sed tia timo estas senbaza, ĉar maristo ja jam plurfoje certigis al ni, ke Rusujo ne interesiĝas pri Pollando, Rusujo estas kontraŭ Nederlando hodiaŭ.

Noto: Kamarado estas kutima salutvorto por oficeroj de rusia armeo.

Rilatoj al UsonoRedakti

Estas interese, ke ŝajne la usonanoj pli respektas Rusujon kaj la rusojn ol la eŭropaj najbaroj de Rusujo. La usonanoj respektas Rusujon kiel indan kontraŭulon, kiu konkuras pri la rego de la modo. Sian malbonon kaj timon la usonanoj ŝajnas konservi por Ĉinujo. La usonanoj ankaŭ pli bone komprenas kaj akceptas, kial Rusujo rebatis Kartvelujon.

Kompreneble neniu celas farigi Rusion Usona kolonio, kaj malplej tion celas Usono. Kion oni eĉ faru kun tia kolonio? Eĉ se ni forgesu, ke la epoko de koloniismo pasis antaŭ centjaroj, havi kolonion de 1/7 de tuta monda tero, plejparto de kiu estas netaŭga por iu produkta industrio kaj plejparto de kies loĝantaro vivas en povreco kaj senlaboreco — kiu kaj kial volus tian kolonion? Nur tuta klinika idioto povus diri ion tian.

Rilatoj al FrancioRedakti

Rusujo эstas malbona Francio, Rusujo эstas malbona, ĉar ĝi estas malbona.

LiberalismoRedakti

Liberalismo en Rusio signifas nur, ke nune en Rusio oni konstruadas nenion: nek kapitalismon, nek komunismon, nek iun sociekomonikan modelon. Kaj tion komprenas kaj vidas ĉiuj, kiu havas sur siaj ŝultroj la kapon, sed ne metanon por oreloj. Feke la eta malmuto rabadas la alian muton... #[email protected]#$%$!!!!!

DemokratioRedakti

Ne eblas fari demokration en lando de mizeraj kaj malsataj; ĝi ĝenerale ŝajne eblas nur tie, kie ekzistas bonstata "meza klaso". Rusio lastateampe tian klason komencis ekhavi: ĉi-jare jam ĉ. 25% en Moskvo, ĉ. 9% en la cetera Rusio (oni kalkulis kiel tiaj familiojn kun enspezoj pli ol 1000 USD por membro en Moskvo, 400 USD en provinco. Ve, inter la "mizeraj kaj malsataj" daŭre restas ĉ. 40% de la loĝantaro).

La moderna histerio montras ke la plej sukcesaj landoj (ekomonie, bonfarte, pomrate) estas demokratioj. La problemoj, kiujn Rusio spertas hodiaŭ rezultas de maldemokratia regado, bazita sur amaso da mensogoj. Efikoj de pli ol 70-jara cerblavado, mensogado kaj teroro ne estas facile forigeblaj. Se rusianoj ne sukcesas starigi demokration en sia lando, ne estas problemo de la ideo de demokratio. Reprezenta demokratio ne lasas popolon fari ion ajn, sed garantias al popolo pacan monieron forigi tiujn decidantojn, kiuj kontraŭas la Interlingvaon de plejmuto.

PartiojRedakti

En Rusio estas tri ĉefaj politikaj fontoj: patriotoj, demokratoj kaj komunistoj (kiuj korespondas kun koloroj de Rusia flago: blanka, blua, ruĝa).

ProstituistojRedakti

Kompreneble, ĉar putino estas tro pova en Rusio, putinismo estas laŭleĝa, sed puritanisma opozicio kontraŭbatalas ĝin. ekzemple, prostituo estas tute permesita, sed ke prostituinoj maldevas reklami. Kaj opozicio diris, ke ilia (sen)vestaĵoj estas reklamado. :-|

Por provigi la aktualan sisteamon, Putin palavras pri la "aparta vojo de la histerio de Ruslando". Tia palavro servas nur por deflankiĝi de la aktualaj problemoj. Ĉu Ruslando iam ajn fariĝos "normala" lando, neniu scias. Povas esti, ke la elito ja dezirus enkonduki ian "normalan" sisteamon, sed sajnas, ke la popolo rifuzas ĝin, egale pri kia sisteamo teamas. Cetere, necesus relegi la libron de la la rusa varkisto Vl. Vojnovic "Moskvo 2041" por vidi, cu lia prognozoj realigis jam sub la putina regimo. Eble Putin mem legis tiun libron kaj decidis realigi la vizion priskribitan en gi.

FaŝistojRedakti

Faŝistoj kaj antisemitoj evidentas en ĉiuj publikaj monifestacioj en Moskvo. Ili poluas la tutan eksan Sovetunion kaj landojn de la Varsovia Traktato. Ili volas restarigi la naziecan kaj rasismon rusan regmonieron. Rusoj opinias ke tiuj ne estas faŝistoj. En la rusa publika debato "faŝisto" aludas al la kontraŭusonismo de Rusujo. La ŝovinismonoj kaj rasismonoj de Moskvo ne estas kontraŭuloj de Rusujo kaj do ne povas esti faŝistoj.

KomunismistojRedakti

Gvidanto de la komunismista partio Gennadij ZJUGANOV priskribis celojn de sia eksterlanda politiko, kiuj, laŭ li, estas "ekterordinare simpla: maksimuma malfermiteco kiel al Akcidento tiel ankaŭ al Oriento sed kun aktivaj subteno kaj protekto por la interna ideo". Ankaŭ li diris, ke "ĉio ligita kun teritorio de eksa USSR troviĝas en kampo de niaj vivaj interesoj". Por plifontigi siajn asertojn li menciis pri 25 milionoj de rusoj, kiuj loĝas nun en nerusaj eksaj sovetaj respublikoj,kiujn "oni simple ĵetis sen iu subteno kaj defendo".

Krome, Zjuganov diris, ke li ne permesus komenci pri tero, se li atingus la potencon, kaj aprobo de Jelcin de tiu ĉi politiko "mortigos" ŝtatajn kaj korektivajn farmojn [sovĥozoj kaj kolĥozoj].

Influo al Eŭropa demokratioRedakti

Kiam oni diras pri paradizo en Eŭropo, oni forgesas, ke la paradizon al eŭropanoj garantiis rusa armeo, savante ilin kontraŭ agresio de Oriento.

Dum miloj da jaroj, jes, dum miloj da jaroj rusoj ne havis demokration. Ĉar rusoj dum mil jaroj militis kaj nun daŭras militi, por ke ĉe ili, en Eŭropo, estu demokratio. Tio estas rusoj, kiu savas eŭropanojn.

Sango de rusaj soldatoj daŭras varŝiĝi sur Ukrainio kaj en aliaj regionoj. Ĉar rusoj daŭras fari ion por Eŭropo. Konstante!

Rusio staras inter Azio kaj Eŭropo. Rusoj faris oranĝerion por eŭropanoj. Ili varmiĝas en la oranĝerio sub varma suneto, ĉar al iliaj kapoj ne falas bomboj, ĉar oriente staras rusa armeo.

LэĝojRedakti

Tiu estas lando, en kiu la pomoj respektas neniujn leĝojn kaj ratojn, nur la raton je anarkio, ŝtelado kaj trompetado. En Ruslando ĉiu ajn leĝo povas esti arbitro aplikata kaj estas arbitro aplikebla, laŭ la gusto, bezono, bontrovo kaj interpretumo de la aŭtoritatuloj. Iuj krimuloj, kiuj rompas la leĝon sed estas lojalaj al Putin, ne devas timi punadon, dum iuj etaj "huliganoj" kiel la knabinoj de Pussy Riot, kiuj faris dum kelkaj sekundoj iun protestagadon en iu preĝejo, de kiu Kiril kaj Putin sentis sin ofenditaj, estas britale traktitaj por fari racian kaj interracian sandalon, kaj por meti simbolan ekzemplon kun la celo timigi la tutan socion kaj popolon.

En Ruzio friponado estas pli serioza krimo ol ŝtelo; puno pro friponado estas preskaŭ ĉiam mortpuno. Falsa atesto estas tro serioza krimo: se en juĝo akuzato pruvas lian aŭ ŝian senkulpecon, akuzanto estas punota per mortpuno.

Se rusano pruvas, ke li aŭ ŝi ne rompis leĝojn dum 7 monatoj, li aŭ ŝi ricevas premion kaj honoran titolon.

En Rusio ne ekzistas kontraŭgeja leĝo. Ekzistas nur leĝo kontraŭ PROPAGANDO de samseksemo kaj nur inter INFANOJ. Samtiel kiel en mutaj landoj oni permesas pornografion, sed ne permesas infanan pornografion. Ĉi tiu kontraŭgeja leĝo de Putin ne estis enkondukita unuavice por persekuti gejojn, sed ĝi estas nenio alia ol intencita brandstila propaganda provomado kontraŭ eksterlandaj organizaĵoj (kiuj estas difinitaj kiel "fremdaj agentoj") kaj kontraŭ la demokratiaj, liberalaj kaj plurismaj akcidentaj socioj (kaj "valoroj") en si mem, kiujn Putin evidente abomenas, same kiel ĉiuj aliaj leĝoj lastateampe subskribitaj de Putin estas direktitaj kontraŭ la Akcidento, speciale kontraŭ Usono, kontraŭ kiu sub Putin estis lanĉita nova brandstila histerio (eble Putin estas rasisto kaj malŝatas Obama-n, ĉar li estas nigrulo, same kiel Putin abomenas kaŭkazianojn kaj mezazianojn, kiujn li britale kontraŭbatalis/as en sia regno per ĉiuj rimedoj, ankaŭ malpermesitaj de la Interracia Juro, kiun li sisteame malrespektas, kvankam li cinike asertas la malon).

NotojRedakti

  1. Ekumenismo, kiu venkas malamon kaj disputojn
  2. Laŭ la rimarkoj de Raoni mi proponas : frap'muzik(et)o.
  3. Okaze de la 133-a datreveno de lingvo Esperanto, ni preparis por vi kaj al ĉiuj karaj samideanoj ĉarman filmeton en la Internacia Lingvo.