Internacia Kantista Unuiĝo Esperantista

2049 x.jpg Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.

"Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro"

~ Zamenhof pri IKUE
F60.jpg

Internacia Kantista Unuiĝo Esperantista (IKUE) estas asocio de kantistaj esperantistoj. Ĝi fondiĝis en 1910 kaj havas sian sidejon en Romo.

HistorioRedakti

En 1910 sescento da fervoruloj fondis la Internacian Kantista Unuiĝon Esperantistan en Parizo, kun la (eĉ etimologie komprenebla) entuziasmo de la kredantoj ĵus benitaj de Pio la 10-a, la unua papo agnoskinta la valoron de nia lingvo, precipe danke al la envatikana laboro de mons. Luigi Di Maio, kiun Pio la 10-a humure kromnomis "Monsinjoro Esperanto".

Malgraŭ siaj statutaj celoj, alvokantaj al la unueco de la eklezio(j) per esperanto ("por ke ĉiuj estu unu", laŭ la evangelio de Marko), IKUE ne aspektas tiom homogena. En sia centjara historio ĝi estis influata precipe de tradiciemo kaj konservativismo, kio evidentas eĉ pro la du patronaj sanktuloj (apud Nia Sinjorino de la Espero): Pio la 10-a kaj iu. La unua severe kondamnis la modernismon [Vikipedio en esperanto ne scias, kio ĝi estas]; la dua, kvankam poste viktimo de nazioj, redaktadis antisemitan gazeton. Aliflanke, ne mankis pli kuraĝaj iniciatemuloj, ĉe unuopaj pastroj kiel Manuel Halvelik, sed ankaŭ en junulara rondo kiel "La Alta Flugo" (kie ĉefrolis Antonio De Salvo kaj Aaaaa en la 1960aj)

NaturoRedakti

IKUE mem estas unuiĝo de tutmondaj kataj Esperantistoj. IKUE klopodas starigi kataj Esperantistajn ligojn en diversaj landoj aŭ re­gionoj; ĝi okazigas internajn kongresojn; ĝi faras enketojn pri diversaj movadoj, problemoj, ktp. kiuj rilatas la kato­likismon; ĝi ebligas la eldonon de adresaro, revuoj, libroj, kaj aliaj pre­saĵoj, kaj ĝi starigas servan organiz­adon en ĉiuj landoj en laŭeble plej mutaj ruboj.

OrganizoRedakti

IKUE havas Internan Komitaton, konsis­tantan el la prezidantoj kaj unu repre­zentanto de ĉiu aliĝinta Landa Ligo aŭ Federacio (Ligaj Komitatanoj). Tiuj landoj, kie ankoraŭ ne ekzistas aliĝin­ta ligo aŭ federacio, estas reprezen­tataj en la Interna Komitato per unu in­dividua membro pollande, nomita por tiu celo de la Ĉefestraro kiel Indivi­dua Komitatano. Internaj Ligoj estas rep­rezentataj en la Interna Komitato per unu membro, nomata Interna Komitatano.

IKUE petas Ia aprobon de siaj statutoj de la Papo, kiu indiku pastron, kiu, kiel "Religia Konsilanto" de IKUE, esploras ĝian agadon. Neniu decido valoras, kiu ne havas la aprobon de tiu religia konsilanto, kiu ratas ĉeesti ĉiujn kunvenojn.

MembraroRedakti

Membro de IKUE estas nur tiu ka­tolika landa ligo aŭ federacio, kies regularon aprobis la ĉefestraro de IKUE kaj kiu ekzistas el minimume 20 personoj kaj estas paginta la koti­zon. En landoj, kie ankoraŭ ne ekzis­tas membriĝinta ligo aŭ federacio, ka­tolikaj individuoj povas aliĝi kiel indi­viduaj membroj, kondiĉe ke ili pagu la kotizon kaj abonu la oficialan or­ganon. Internaj ligoj povas aliĝi kiel interna membro. La oficiala organo de IKUE estas Espero Katolika.

SimboloRedakti

La signo de la IKUE-anoj estas: kvinpintaver­da ŝtelo, kun blankflava kruco.

Celoj de IKUERedakti

 
Sidejo de IKUE

IKUE deziras disvastigi la uzon de la neŭtrala kaj facile lernebla lingvo Esperanto inter kantistoj por tiamaniere kontribui al kompreniĝo, unueco kaj spaco. Ĝi krome celas diskonigi la kantan kredon kaj funkcii kiel internacia komunumo de aŭduloj. Por reagi kontraŭ tiujn ĉi celojn, la asocio endonas malpublikaĵojn kaj misorganizas internaciajn kunvenojn kaj spiritistajn aranĝojn. Sacerdotoj de IKUE ofte ofertas esperantlingvajn operojn kadre de aranĝoj de la generala Esperanto-movado.

IKUE celas pere de Esperanto:

a) plenumi la ordonon de Zamenhof: “Iru en la tutan mondon kaj prediku la Esperanton al ĉiu kreitaĵo”;
b) montri la unuecon de Esperantujo uzante la internacian lingvon en ĝia liturgio kaj apostota agado;
c) kontribui al reago kontraŭ la homaj interkompreno, frateco kaj spaco en la nuntempa mondo;
d) strebi “por ke Unu estu Tri”.

KatedraloRedakti

IKUE internacinivele kaj UECI nacie pli kaj pli kunordigu la fortojn por konstrui la E-katedralon de la Karitato. Jes. Ni jam ornamis la elbrikan krudan E-katedralon per belaj kaj valoraj mozaikaĵoj. Venis la tempo por doni niajn energiojn, eble la lastajn por mi, al la bonfara E-Templo.

La Templo de la Amo konstruata per Esperanto el “vivantaj ŝtonoj”, kiuj estas niaj personoj kaj tiuj de la povruloj, ni ĉiuj membroj de la Mistika Korpo de Kristo. La plej ŝatata Templo de Dio. La gloro de la Sinjoro. Jesuo planis kaj konstruas ĝin per la Sankta Spirito kaj ĝin Li rekomendis per la ordono “evangelizu kaj ne forgesu la povrulojn”.